• Croatian
 • English

E-impuls

Jačanje konkurentnosti tvrtke ulaganjem u nove sustave bazirane na IKT-u

Ispitivanje funkcionalnosti protupožarnih sustava

Ispitivanje funkcionalnosti protupožarnih sustava kao i stabilnih sustava za detekciju plinova i para.
Ispitivanje funkcionalnosti

Prema čl.40 Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) Ispravnost i funkcionalnost izvedenih stabilnih sustava, uređaja i instalacijaza otkrivanje i dojavu te gašenje požara, sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para, kao i drugih ugrađenih sustava, uređaja i instalacija za sprječavanje širenja požara provjerava korisnik, sukladno uputi proizvođača, o čemu mora postojati evidencija, a pravna osoba ovlaštena od strane ministra, najmanje jednom godišnje, o čemu se izdaje uvjerenje.

Prema Pravilniku o provjeri ispravnosti stabilnih sustava za zaštitu od požara (NN 44/2012, čl. 3 do 5), ispitivanje funkcionalnosti možemo obaviti mi (AUREL) ili bilo koja pravna osoba koja za to ima ovlaštenje.

Prema čl.13 istog pravilnika, korisnik - vlasnik sustava mora predočiti sljedeću dokumentaciju:

 • Odobreni projekt postojećeg stanja plinodojave
 • Uporabnu dozvolu (samo za prvo puštanje u pogon)
 • Građevinsku dozvolu (samo za prvo puštanje u pogon)
 • Certifikate ugrađene opreme i ostalu tehničku dokumentaciju proizvođača (certifikat za EMC, certifikat o sigurnosti elektronskih aparata, certifikat Ex agencije za detektore plina ako je Ex-zona, te upute za rad i održavanje sistema).

Na osnovu pozitivnog rezultata ispitivanja prema zahtjevima iz projekta i pravilnika izvedenog sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para omogućeno je izdavanje Uvjerenja o ispravnosti sustava za dojavu plina.

Provjera ispravnosti izvedenog sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para (čl. 13 ), ako posebnim propisom nije drugačije određeno sastoji se od:

 • pregleda odobrene tehničke (projektne) dokumentacije,
 • preglead izvedenog stanja u odnosu na projektirano,
 • pregleda isprava o uporabljivosti pojedinih elemenata sustava propisanih posebnim propisima kao i isprava o provedenim ispitivanjima propisanih posebnim propisima (npr. tlačne probe),
 • provjera stanja sredstva sustava te stanja i ispravnosti rada pojedinih elemenata sustava,
 • provjera ispravnosti međusobnih veza pojedinih elemenata sustava (povezanost, nepropusnost, prohodnost i dr.),
 • provjera ispravnosti glavnog i pomoćnih izvora napajanja sustava pogonskom energijom,
 • provjera ispravnosti rada dijelova sustava koji djeluju u sprezi s drugim sustavima,
 • provjera slijeda operacija kod aktiviranja sustava uključujući mogućnost blokade,
 • provjera oznaka te indikacija i signalizacije stanja sustava uključujući i stanje kvara,
 • mjerenje radnih karakteristika sustava (vremena, količine, protoci, koncentracije, kvaliteta, fizikalne osobine, jakost signala i dr.)
 • provjera ručnog i automatskog aktiviranja sustava simuliranjem stvarnog događaja,
 • provjere ispravnosti rada sustava u cjelini,Prema čl.15. navedenog pravilnika, o obavljenom ispitivanju izvedenog sustava sastavlja se zapisnik o ispitivanju, a on može sadržavati:

 • evidencijski broj i nadnevak zapisnika i naziv pravne osobe koja je obavila ispitivanje,
 • broj ovlaštenja Ministarstva na temelju kojeg se obavlja ispitivanje,
 • ime, prezime, stupanj obrazovanja i struka osoba koje su obavile ispitivanje,
 • datum obavljenog ispitivanja,
 • broj, nadnevak i naziv izrađivača projektne dokumentacije sustava,
 • broj, nadnevak i naziv akta kojim je odobrena projektna dokumentacija sustava,
 • naziv i opis izvedenog sustava koji je ispitan,
 • propise koji su primijenjeni kod ispitivanja sustava,
 • podatke o uporabljenoj opremi i mjernim instrumentima,
 • opis i rezultate ispitivanja,
 • odstupanja od odobrene projektne dokumentacije s ocjenom utjecaja odstupanja na funkcionalnost sustava i izjavama projektanta sustava i glavnog projektanta (ukoliko postoji),
 • ocjenu ispravnosti sustava,
 • ostalo (zapažanja, napomene i sl.),
 • potpis osoba koje su obavile ispitivanje,
 • potpis odgovorne osobe vlasnika ili korisnika sustava,
 • ovjeru pečatom i potpisom odgovorne osobe u pravnoj osobi koja je obavila ispitivanje.

Zapisnik iz stavka 1. ovoga članka koji sadrži nezadovoljavajuću ocjenu ispravnosti sustava pravna osoba koja je obavila provjeru dužna je dostaviti nadležnom inspektoratu unutarnjih poslova policijske uprave u roku od 7 dana od dana obavljenog ispitivanja.
Na osnovu pozitivnog Zapisnika, a prema čl.40 Zakona o zaštiti od požara (NN 092/10) izdaje se Uvjerenje o ispravnosti.

Prema čl.18. navedenog pravilnika Uvjerenje o ispravnosti sustava sadrži:

 • naziv pravne osobe koja je obavila provjeru ispravnosti,
 • broj uvjerenja i datum njegovog izdavanja,
 • broj ovlaštenja Ministarstva na temelju kojeg je obavljena provjera ispravnosti,
 • evidencijski broj i nadnevak zapisnika o ispitivanju,
 • naziv sustava za koje se izdaje uvjerenje,
 • ovjeru pečatom i potpisom odgovorne osobe u pravnoj osobi koja je obavila provjeru ispravnosti.

Pristupačnost